Blog
Kościół

Nieważność usuwalna w prawie kanonicznym

Nieważność wyroku kościelnego Wyrok sądu kościelnego pierwszej instancji nie staje się natychmiast, podobnie jak orzeczenia sądów państwowych, prawomocny ani wykonalny. Strona procesu może uznać go za wadliwy. Wadliwość ma rożny charakter. Wyrok może okazać się niesprawiedliwy (zła ocena dowodów, naruszenie kanonów kościelnych przez ich mylne zinterpretowanie (wykładnię) i co za …

Read More
Kościół

Nieważność wyroku w prawie kościelnym – nullitas sententiae

Zaskarżanie wyroku sądu biskupiego Wyrok pierwszej instancji, chociaż prawidłowo ogłoszony, może okazać się nieważny z powodu pominięcia norm prawa procesowego. Stąd, by zagwarantować w jak najwyższym stopniu sprawiedliwość orzeczeń kościelnych, prawo kanoniczne zna środki zaskarżenia wyroku (impugnationes sententiae). Do zwyczajnych środków zaskarżenia wyroku zalicza się apelację (appellatio) oraz skargę o …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Familia w dawnych czasach.

Familia inaczej stronnictwo Czartoryskich i Poniatowskich, oraz także związanych z nimi rodów magnackich, który został uformowany w ostatnim dziesięcioleciu rządów ówczesnego króla Augusta Drugiego Mocnego.   Jako stronnictwo dworskie Familia usilnie dążyła do przeprowadzenia licznych reform, który miały na celu znaczne wzmocnienie władzy głównie centralnej, oraz objęcie przez samych siebie …

Read More
Kościół

Feliński Zygmunt Szczęsny.

Feliński Zygmunt Szczęsny urodzony w roku 1822, zmarł w 1895 roku, był znanym arcybiskupem metropolitą warszawskim od roku 1862.   Uczestnik powstania wielkopolskiego w 1848 roku, później w roku 1851 przebywał na emigracji we Francji. W roku 1855 ukończył on Akademię Duchowną Rzymskokatolicką w Petersburgu, samą nominację na arcybiskupa warszawskiego …

Read More
Kościół

Egzekucja praw.

Egzekucja praw jest to program, który miał służyć naprawie Rzeczpospolitej wysuwany głównie był przez średnią szlachtę, domagał się on bowiem ścisłego przestrzegania poprzez króla istniejących wtedy praw państwowych, oraz także miał służyć wprowadzeniu reform prawnych i ustrojowych, ściśle sprecyzowana została między 1555, a 1569 rokiem.   Sam program egzekucji praw …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Elekcja.

Elekcja jest to powoływanie panujących na tron poprzez wybór. W Polsce elekcja pojawiła się już w dwunastym, trzynastym wieku, lecz była w formie ograniczonej, czyli zwykle w przypadku braku męskiego potomka władcy samego kandydata wybierano spośród członków dynastii Piastów.   Zasadą elekcji, którą utrwaliły w roku 1386 wybór na tron …

Read More
Kościół

Diecezja.

Diecezja inaczej biskupstwo, w Kościele chrześcijańskim jest to terytorialna jednostka administracji która podlega biskupowi. W Polsce pierwsza diecezja powstała w roku 968 z głównym ośrodkiem znajdującym się w Poznaniu, na samym początku obejmowała cały kraj, a jej najważniejszym zwierzchnikiem do jedenastego wieku podlegał bezpośrednio Rzymowi.   W roku 1000 została …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Organizacja Cech

Cech w trzynastym do osiemnastego wieku organizacja jaka jednoczyła przymusowo rzemieślników jednej lub też kilku pokrewnych specjalizacji na ternie miasta, która miała głównie na celu zapewnienie swoim członkom wyłączności produkcji od danych rzemieślników na jego obszarze, oraz miała pełne prawo do jego zbytu na tamtejszych rynkach, nie obejmowała jarmarków.   …

Read More
Kościół

Religie w Polsce

W Polsce występuje kilka religii. Nasza konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania, swobody religijne i światopoglądowe. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 160 Kościołów związków wyznaniowych i zrzeszeń religijnych.   Najważniejszy jest kościół Katolicki. Inne to protestantyzm, zielonoświątkowcy, kościół adwentystów, ewangelicko-metodyczny, prawosławie, judaizm, islam, buddyzm i inne mniejsze związki …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Bobrzyński Michał

Bobrzyński Michał znany historyk, polityk konserwatywny. Żył w latach 1859-1935. Od roku 1877 był profesorem na Uniwersytecie Jagielońskim, od roku 1878 członek Akademii Umiejętności, był jednym z przywódców konserwatystów krakowskich, tak zwanych stańczyków.   W latach 1885-1900 był posłem na galicyjskim Sejmie Krajowym. Michał Bobrzyński był także znanym członkiem dożywotni …

Read More