Blog
Kościół

Pewność moralna w procesie kanonicznym

Aby przystąpić do wydania wyroku, sędzia kościelny winien wyrobić w sobie (in iudicis animo) pewnością moralną co do materii, która ma być rozstrzygnięta jego orzeczeniem (kanon 1608 par. 1). Pewność moralna – certitudo moralis – jest to przekonanie wewnętrzne (zatem nie nadające się do bezpośredniej weryfikacji przez osoby trzecie) w …

Read More
Z innej parafi

Salon piękności

Na rynku obecnie występuje wiele różnych ras psów. Zwierzaki odróżniają się od siebie ubarwienie, wielkością, a także wieloma innymi czynnikami. Uszy, oczy, łapy a nawet sierść to tylko niewiele elementów, które na pierwszy rzut oka są widoczne. Właściciele coraz częściej pragną swojego zwierzaka trzymać na najwyższym poziomie, zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne …

Read More
Kościół

Kanony i dowody

Tak w prawie kanonicznym, jak świeckim, dowód to tyle co okoliczność lub rzecz (przedmiot materialny) wskazujący na prawdziwość pewnego twierdzenia (przemawiający za czymś lub uzasadniający dane zdanie). W języku prawnym i prawniczym określenie „dowód” –probatio – jest wieloznaczne. Oznacza, zależnie od kontekstu: – przedstawienie trybunałowi argumentów strony w przepisanej prawem …

Read More
Kościół

Ciężar dowodu – onus probandi

Regula iuris Zgodnie z paragrafem pierwszym kanonu 1526 Kodeksu prawa kanonicznego, obowiązek dowodzenia danego faktu spoczywa na tym, kto twierdzi o zajściu tegoż faktu. Ów obowiązek udowodnienia faktu (onus probandi, ciężar przeprowadzenia dowodu) spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki prawne (podobną regulację zawiera świeckie prawo procesowe). Kto i …

Read More
Kościół

O ocenie dowodów przez sąd kościelny

W procesie kanonicznym sędzia, w myśl kanonu 1608 par. 2, winien wytworzyć w sobie pewność moralną (moralis certitudo) w oparciu o całokształt czynności procesowych oraz dowiedzionych w toku postępowania okoliczności faktycznych. Sędzia opiera się tutaj na aktach sprawy, ex actis et probatis, które obrazują stan faktyczny z przyjęciem fikcji prawnej, …

Read More
Kościół

Nieważność usuwalna w prawie kanonicznym

Nieważność wyroku kościelnego Wyrok sądu kościelnego pierwszej instancji nie staje się natychmiast, podobnie jak orzeczenia sądów państwowych, prawomocny ani wykonalny. Strona procesu może uznać go za wadliwy. Wadliwość ma rożny charakter. Wyrok może okazać się niesprawiedliwy (zła ocena dowodów, naruszenie kanonów kościelnych przez ich mylne zinterpretowanie (wykładnię) i co za …

Read More
Kościół

Nieważność wyroku w prawie kościelnym – nullitas sententiae

Zaskarżanie wyroku sądu biskupiego Wyrok pierwszej instancji, chociaż prawidłowo ogłoszony, może okazać się nieważny z powodu pominięcia norm prawa procesowego. Stąd, by zagwarantować w jak najwyższym stopniu sprawiedliwość orzeczeń kościelnych, prawo kanoniczne zna środki zaskarżenia wyroku (impugnationes sententiae). Do zwyczajnych środków zaskarżenia wyroku zalicza się apelację (appellatio) oraz skargę o …

Read More
Kultura/sztuka/historia

Familia w dawnych czasach.

Familia inaczej stronnictwo Czartoryskich i Poniatowskich, oraz także związanych z nimi rodów magnackich, który został uformowany w ostatnim dziesięcioleciu rządów ówczesnego króla Augusta Drugiego Mocnego.   Jako stronnictwo dworskie Familia usilnie dążyła do przeprowadzenia licznych reform, który miały na celu znaczne wzmocnienie władzy głównie centralnej, oraz objęcie przez samych siebie …

Read More
Kościół

Feliński Zygmunt Szczęsny.

Feliński Zygmunt Szczęsny urodzony w roku 1822, zmarł w 1895 roku, był znanym arcybiskupem metropolitą warszawskim od roku 1862.   Uczestnik powstania wielkopolskiego w 1848 roku, później w roku 1851 przebywał na emigracji we Francji. W roku 1855 ukończył on Akademię Duchowną Rzymskokatolicką w Petersburgu, samą nominację na arcybiskupa warszawskiego …

Read More
Kościół

Egzekucja praw.

Egzekucja praw jest to program, który miał służyć naprawie Rzeczpospolitej wysuwany głównie był przez średnią szlachtę, domagał się on bowiem ścisłego przestrzegania poprzez króla istniejących wtedy praw państwowych, oraz także miał służyć wprowadzeniu reform prawnych i ustrojowych, ściśle sprecyzowana została między 1555, a 1569 rokiem.   Sam program egzekucji praw …

Read More