Kościół

Kanony i dowody

Tak w prawie kanonicznym, jak świeckim, dowód to tyle co okoliczność lub rzecz (przedmiot materialny) wskazujący na prawdziwość pewnego twierdzenia (przemawiający za czymś lub uzasadniający dane zdanie). W języku prawnym i prawniczym określenie „dowód” –probatio – jest wieloznaczne. Oznacza, zależnie od kontekstu: – przedstawienie trybunałowi argumentów strony w przepisanej prawem …

Kościół

Ciężar dowodu – onus probandi

Regula iuris Zgodnie z paragrafem pierwszym kanonu 1526 Kodeksu prawa kanonicznego, obowiązek dowodzenia danego faktu spoczywa na tym, kto twierdzi o zajściu tegoż faktu. Ów obowiązek udowodnienia faktu (onus probandi, ciężar przeprowadzenia dowodu) spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki prawne (podobną regulację zawiera świeckie prawo procesowe). Kto i …

Kościół

O ocenie dowodów przez sąd kościelny

W procesie kanonicznym sędzia, w myśl kanonu 1608 par. 2, winien wytworzyć w sobie pewność moralną (moralis certitudo) w oparciu o całokształt czynności procesowych oraz dowiedzionych w toku postępowania okoliczności faktycznych. Sędzia opiera się tutaj na aktach sprawy, ex actis et probatis, które obrazują stan faktyczny z przyjęciem fikcji prawnej, …

Kościół

Nieważność usuwalna w prawie kanonicznym

Nieważność wyroku kościelnego Wyrok sądu kościelnego pierwszej instancji nie staje się natychmiast, podobnie jak orzeczenia sądów państwowych, prawomocny ani wykonalny. Strona procesu może uznać go za wadliwy. Wadliwość ma rożny charakter. Wyrok może okazać się niesprawiedliwy (zła ocena dowodów, naruszenie kanonów kościelnych przez ich mylne zinterpretowanie (wykładnię) i co za …