Kościół

Nieważność wyroku w prawie kościelnym – nullitas sententiae

Zaskarżanie wyroku sądu biskupiego Wyrok pierwszej instancji, chociaż prawidłowo ogłoszony, może okazać się nieważny z powodu pominięcia norm prawa procesowego. Stąd, by zagwarantować w jak najwyższym stopniu sprawiedliwość orzeczeń kościelnych, prawo kanoniczne zna środki zaskarżenia wyroku (impugnationes sententiae). Do zwyczajnych środków zaskarżenia wyroku zalicza się apelację (appellatio) oraz skargę o …

Kultura/sztuka/historia

Familia w dawnych czasach.

Familia inaczej stronnictwo Czartoryskich i Poniatowskich, oraz także związanych z nimi rodów magnackich, który został uformowany w ostatnim dziesięcioleciu rządów ówczesnego króla Augusta Drugiego Mocnego.   Jako stronnictwo dworskie Familia usilnie dążyła do przeprowadzenia licznych reform, który miały na celu znaczne wzmocnienie władzy głównie centralnej, oraz objęcie przez samych siebie …

Kościół

Feliński Zygmunt Szczęsny.

Feliński Zygmunt Szczęsny urodzony w roku 1822, zmarł w 1895 roku, był znanym arcybiskupem metropolitą warszawskim od roku 1862.   Uczestnik powstania wielkopolskiego w 1848 roku, później w roku 1851 przebywał na emigracji we Francji. W roku 1855 ukończył on Akademię Duchowną Rzymskokatolicką w Petersburgu, samą nominację na arcybiskupa warszawskiego …

Kościół

Egzekucja praw.

Egzekucja praw jest to program, który miał służyć naprawie Rzeczpospolitej wysuwany głównie był przez średnią szlachtę, domagał się on bowiem ścisłego przestrzegania poprzez króla istniejących wtedy praw państwowych, oraz także miał służyć wprowadzeniu reform prawnych i ustrojowych, ściśle sprecyzowana została między 1555, a 1569 rokiem.   Sam program egzekucji praw …