Wspolnoty parafialne

Geneza Ruchu Światło – Życie

Geneza Ruchu Światło – Życie

Ruch Światło – Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło - Życie jest starochrześcijański symbol fos – dzoe (gr. światło, życie splecione literą omega tworzące krzyż).

Duchowość Ruchu Światło - Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka". Małżonkowie żyjąc treścią "Drogowskazów" realizują je w "Zobowiązaniach Domowego Kościoła".

Cel Ruchu Światło - Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło - Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło - Życie jest realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego wzrostu. Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło - Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w roku 1954 Ruch Światło - Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch Światło - Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami:

W naszej parafii Ruch Światło – Życie powstał pod koniec 2005 roku. Obecnie do wspólnoty należą dzieci, młodzież szkół gimnazjalnych i średnich, ok. 40 osób. W każdy piątek gromadzimy się, na wspólnym przeżywaniu Eucharystii, po której następuje spotkanie formacyjne na plebanii lub w salce. Podejmujmy wiele inicjatyw zarówno dla naszej grupy, jak i całej Parafii. Zapraszamy dzieci i młodzież do tworzenia wspólnoty z Bogiem i między sobą.

 

Akcja katolicka

Stowarzyszenie Akcja Katolicka istnieje w parafii Rymanów Zdrój od 1997r. Oficjalnie, dekretem biskupim, oddział został powołany 9.05.98r i liczył wówczas 13 osób. Od początku istnienia funkcję prezesa pełni p. Małgorzata Śliwka, sekretarza p. Michalina Śliwka, a skarbnika p. Adam Dworzański, którzy stanowią zarząd oddziału. AK jest ogólnopolskim, publicznym stowarzyszeniem kościelnym z przedwojennymi tradycjami. Określa się ją często mianem „Wiosny Kościoła”. AK to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy pogłębiając własną duchowość i udoskonalając siebie, chcą wypełniać misję ewangeliczną Kościoła Chrystusowego. AK została reaktywowana przez Ojca świętego Jana Pawła II w 1995r., jako urząd w Kościele. Jej celem jest współpraca z duchowieństwem w dziedzinie duszpasterskiej, a więc dotyczącej obecności Chrystusa w świecie i w ludziach. AK w naszej parafii pracuje w czterech sekcjach:
 • liturgicznej (oprawa nabożeństw)
 • charytatywnej (organizowanie pomocy dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych)
 • kulturalnej (organizowanie imprez patriotycznych, konkursów i zabaw)
 • gospodarczej (organizowanie środków do pracy dla sekcji kulturalnej i charytatywnej)

Członkowie AK pracują wg rocznych planów, które są ściśle powiązane z planami diecezjalnymi. Spotkania członków i sympatyków odbywają się cyklicznie, w każdą pierwszą środę miesiąca i mają charakter formacyjny. Wspólnota AK była inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem niżej wymienionych dzieł ewangelizacyjnych:

 • nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Różańca w kościele,
 • oprawa liturgiczna kilku Mszy Świętych w ciągu roku, a przede wszystkim w święto patronalne Chrystusa Króla,
 • „Dni skupienia”- wiosenne i jesienne,
 • nabożeństwa majowe przy kapliczkach,
 • inwentaryzacja kapliczek w parafii
 • zorganizowanie wystawy fotograficznej,
 • adoracje w Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty miesiąca,
 •  
 •  
 •  
 • organizowanie bazy i funduszy pod wszystkie konkursy dla dzieci (sponsorzy)
 • dwa spotkania z Mikołajem,
 • wieczornica w kościele z okazji 11 listopada,

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży:

 • „O pokój dla świata”
 • literacki „Abraham, Mojżesz, Jezus”
 • wiedzy religijnej „Jezus Chrystus na podstawie Ewangelii św. Łukasza”
 • wiedzy religijnej „Życie i działalność św. Pawła”
 • wiedzy religijnej „Góry bliskie sercu- Rymanów Zdrój 2002”
 • interdyscyplinarny „Mityng ekologiczny”
 • przyrodniczy „Jan Paweł II- Apostoł Jedności”- recytatorski dwa konkursy piosenki religijnej i patriotycznej
 • zabawy dla służby liturgicznej ołtarza ( dwie na zakończenie roku szkolnego, trzy opłatkowe w tym jedna integracyjna, obejmująca trzy pokolenia)
 • „Dni Maryjne”, na które złożyły się Msza Święta, Różaniec, konkurs plastyczny, przegląd piosenki, konkurs wiedzy, ognisko i zabawa taneczna- tematem centralnym w ciągu tych dwóch dni była Maryja,

Przyjęcie i zorganizowanie pobytu wakacyjnego dla trójki dzieci z Łotwy - sfinansowanie podróży do Polski na rekolekcje wakacyjne dla młodzieży z Łotwy (trzy dziewczyny)

[Akcja „Szkoły dla szkoły”] - pomoc dla dzieci murzyńskich w szkole św. Teresy w Kamerunie, - spotkania z ciekawymi ludźmi- z p. K. Sterkowcem na temat obrony życia nienarodzonych, z p. I. Bieleckim na temat konieczności ochrony przyrody, z siostrą Misjonarką Teressillą Osuch na temat pracy w szkole w Kamerunie. Stowarzyszenie AK organizuje pomoc materialną (kosze w sklepach przed świętami, kosz w kościele przed Mikołajem) dla rodzin potrzebujących. W minionym okresie działalności AK zorganizowała i przeznaczyła dla powodzian, na kolonie zdrowotne dla dzieci z rodzin ubogich, prezenty na dzień dziecka i święta, pomoc dla dzieci z Łotwy oraz pomoc dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych, ponad 17 000zł.

Czas zaangażowania w różne dzieła Kościoła - to czas przeznaczony dla Boga i bliźniego. Skorzystaj z tej szansy. Zapraszamy do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.

Róże rodzin

Z inicjatywy Księdza Proboszcza Feliksa Paściaka prawie wszystkie rodziny z naszej parafii zostały włączone w modlitwę różańcową. Całą parafię podzielono na 31 Róż Rodzin. Każda z nich ma swojego świętego patrona.

Co roku w październiku kolejne Róże Rodzin animują oprawę liturgiczną Mszy Świętej, przygotowują rozważania tajemnic i prowadzą modlitwę różańcową. Podczas tej modlitwy członkowie danej Róży trzymają 20 płonących świec, symbolizujących wszystkie tajemnice różańca. Cyklicznie kolejne Róże przygotowują oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy Świętych odprawianych w intencji parafii, oraz wykonują ołtarze na uroczystość Bożego Ciała. Przede wszystkim jednak modlą się na różańcu, polecając Matce Najświętszej wszystkie rodziny naszej parafii.

Podział na Róże stanowi pewną strukturę organizacyjną parafii, ułatwiającą podejmowanie różnych zadań.

 


Róże Rodzin w parafii:

************************

 1. Róża Rodzin św. Klary
 2. Róża Rodzin św. Karoliny
 3. Róża Rodzin św. Jadwigi
 4. Róża Rodzin św. Elżbiety
 5. Róża Rodzin św. Zofii
 6. Róża Rodzin św. Kingi
 7. Róża Rodzin św. Jadwigi Królowej
 8. Róża Rodzin Najświętszej Maryi Panny
 9. Róża Rodzin św. Marty
 10. Róża Rodzin św. Faustyny
 11. Róża Rodzin św. Magdaleny
 12. Róża Rodzin św. Agnieszki
 13. Róża Rodzin św. Anny
 14. Róża Rodzin św. Bernadetty
 15. Róża Rodzin św. Moniki
 16. Róża Rodzin św. Heleny
 17. Róża Rodzin św. Wincentego
 18. Róża Rodzin św. Michała
 19. Róża Rodzin św. Krzysztofa
 20. Róża Rodzin św. Antoniego
 21. Róża Rodzin św. Tomasza
 22. Róża Rodzin św. Wojciecha
 23. Róża Rodzin św. Andrzeja
 24. Róża Rodzin św. Łukasza
 25. Róża Rodzin św. Marka
 26. Róża Rodzin św. Mateusza
 27. Róża Rodzin św. Pawła
 28. Róża Rodzin św. Piotra
 29. Róża Rodzin św. Jana
 30. Róża Rodzin św. Józefa
 31. Róża Rodzin św. Stanisława
   

 

Przygotowywanie Mszy św. o 10 30 i prowadzenie różańca przez Róże Rodzinne i Dzieci z Przedszkola w 2012/13 roku

 

 

Data prowadzenia Różańca i
przygotowania
 Mszy św. o 10 30

 

ROK 2012/13 - Nazwa Róży Rodzinnej

04 listopad 2012

Róża św. Klary

11 listopad 2012

Róża bł. Karoliny Kózkówny

18 listopad 2012

Róża św. Jadwigi Śląskiej

25 listopad 2012

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

02 grudzień 2012

Róża św. Elżbiety

09 grudzień 2012

Róża św. Zofii

16 grudzień 2012

Róża św. Kingi

23 grudzień 2012

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

30 grudzień 2012

Róża św. Jadwigi Królowej

06 styczeń 2013

Róża Najświętszej Maryi Panny

13 styczeń 2013

Róża św. Marty

20 styczeń 2013

Róża św. Faustyny Kowalskiej

27 styczeń 2013

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

03 luty 2013

Róża św. Marii Magdaleny

10 luty 2013

Róża św. Agnieszki

17 luty 2013

Róża św. Anny

24 luty 2013

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

03 marzec 2013

Róża św. Bernadety

10 marzec 2013

Róża św. Moniki

17 marzec 2013

Róża św. Heleny

24 marzec 2013

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

31 marzec 2013

Uroczystość Zmartwychwstania Panskiego

07 kwiecień 2013

Róża św. Wincentego

14 kwiecień 2013

Róża św. Michała

21 kwiecień 2013

Róża św. Krzesztofa

28 kwiecień 2013

Róża św. Antoniego

05 maj 2013

Uroczystość I Komunii Świętej

12 maj 2013

Uroczystość I Rocznicy Komunii Świętej

19 maj 2013

Róża św. Tomasza

26 maj 2013

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

02 czerwiec 2013

Róża z Grafika Oktawy Bożego Ciała

09 czerwiec 2013

Róża św. Wojciecha

16 czerwiec 2013

Róża św. Andrzeja

23 czerwiec 2013

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

30 czerwiec 2013

Róża św. Łukasza

07 lipiec 2013

Róża św. Marka

14 lipiec 2013

Róża św. Mateusza

21 lipiec 2013

Róża św. Pawła

28 lipiec 2013

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

04 sierpień 2013

Róża św. Piotra

11 sierpień 2013

Róża św. Jana

18 sierpień 2013

Róża św. Stanisława

25 sierpień 2013

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju

01 wrzesień 2013

Róża św. Józefa

22 wrzesień 2013

Dzieci z Przedszkola w Rymanowie Zdroju
 

 

Wspólnoty parafialne

Parafia jest wspólnotą ludzi ochrzczonych. Jej życie koncentruje się wokół sprawowania Eucharystii oraz innych sakramentów. Duch Święty wzbudza w Kościele różne powołania i udziela rozmaitych darów. Dlatego często określa się parafię jako "wspólnotę wspólnot", w których każdy może odnaleźć swoją drogę do Boga. Zapraszamy wszystkich parafian do pogłębiania swojej więzi z Panem Bogiem przez aktywne włączenie się w życie wspólnot działających przy naszej Parafii.

Schola młodsza


Róże Różańcowe

Róże Rodzinne
Akcja Katolicka
Kręgi rodzinne modlitewne
Kręgi Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie
Arcybractwo Honorowej Straży NSPJ i Niepokal. Serca Maryi
Diakonia Muzyczna Parafii
Rada Duszpasterska Parafii


Ruch Światło - Życie
Liturgiczna Służba Ołtarza - kandydaci, ministranci i lektorzy

Dzieci Maryi i Młodzież Maryjna
Schola dziecięca
 

Subskrybuje zawartość