O ocenie dowodów przez sąd kościelny

Kościół

W procesie kanonicznym sędzia, w myśl kanonu 1608 par. 2, winien wytworzyć w sobie pewność moralną (moralis certitudo) w oparciu o całokształt czynności procesowych oraz dowiedzionych w toku postępowania okoliczności faktycznych.

Sędzia opiera się tutaj na aktach sprawy, ex actis et probatis, które obrazują stan faktyczny z przyjęciem fikcji prawnej, że „to co nie jest odzwierciedlone w aktach, nie istnieje” (quod non est in actis, non est in mundo) . Wobec tego, dla zachowania sprawiedliwości, konieczne jest by sędzia przed sformułowaniem sentencji wyroku rzeczywiście, dokładnie zapoznał się z materiałem dowodowym i całością akt sprawy. Zgodnie z kanonem 1608 par. 3 sędzia winien dokonać oceny dowodów według własnego sumienia (ex sua conscientia), w perspektywie całokształtu katolickiej nauki moralnej, oraz zgodnie z normami prawa kościelnego dotyczącymi dopuszczalności pewnych środków dowodowych (kanon 1608 par. 3). Trzeba również mieć na uwadze, że Kodeks z roku 1983, idąc za dawniejszym modelem procesu rzymsko-kanonicznego, nie formułuje ścisłej, legalnej teorii dowodowej, lecz, podobnie jak procedura świecka (k. p.c., k. p.k.), przyjmuje generalną zasadę swobodnej (lecz nie dowolnej) oceny dowodów.

Mimo dążenia do ujawnienia prawdy materialnej i tym samym realnego wymiaru sprawiedliwości, nie jest dopuszczalne orzekanie w oparciu o wiedzę o faktach i innych okolicznościach relewantnych w danym procesie, która ma charakter li tylko wiadomości prywatnych sędziego. Jest tak nawet, gdy orzekający ma pewność, że jego wiedza jest prawdziwa. Zawsze należy poprzestać na zawartości akt sądowych. Jednakże jeśli informacje znajdujące się w aktach nie są prawdziwe, a sędzia wie o tym na podstawie swej wiedzy prywatnej, winien dążyć do uzupełnienia materiału dowodowego, tak jak to przewiduje proces kanoniczny. W szczególności nie jest zdolny do występowania jako świadek w sprawie (por. kanon 1550 par. 2).

Kościół
Koronawirus a kościoły

Wirus COVID-19, który dotarł do Europy z chińskiego miasta Wuhan sprawił, że nie tylko sklepowe półki są puste, ale również kościoły świecą pustakami.   Rozporządzenie rządu, które zakazuje zgromadzeń powyżej 50 osób spowodowało, że polskie kościoły są puste. Panika jaka ogarnęła nasz kraj sprawiła, że ludzie boją się chodzić na …

Kościół
Katolicyzm a Prawosławie – różnice

Zarówno katolicyzm jak i prawosławie są religiami bardzo podobnymi, aczkolwiek różnice widać gołym okiem. Zwierzchnikiem kościoła katolickiego jest Papież a w kościele prawosławnym ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola.   Budynek, w którym zbierają się katolicy na modlitwę to kościół a u prawosławnych cerkiew. W sakramencie Eucharystii katolicy otrzymują opłatek, w Eucharystii prawosławni …

Kościół
Ogólny zarys początku archidiecezji.

Archidiecezja, tak zwane arcybiskupstwo, jednostka terytorialna głównej administracji kościoła, która podlega skrzętnie arcybiskupowi, jest to jednostka nadrzędna wobec diecezji.   W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w roku 1000 w Gnieźnie, nastąpiło to w związku z przyłączeniem do Polski księstwa halicko-włodzimierskiego, oraz licznym napływem na ziemie rosyjskie katolików. Po …