O kościelnym postępowaniu sądowym

Kościół

Na określenie postępowania sądowego (processus iudicialis, ordo iudiciarius) toczącego się przed trybunałami Kościoła zwykle używa się określenia iudicium (zob. kanon 1400). Celem tego postępowania jest wydanie orzeczenia – sądu, dającego wiążącą prawnie odpowiedź na kwestię sporną. Na określenie konkretnego postępowania używa się też określenia, podobnie jak w prawie świeckim, „sprawa” – causa.

Obecnie obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku nie zawiera definicji postępowania sądowego przed trybunałami kościelnymi. Jednakże taką definicję zawierał wcześniejszy kodeks, odzwierciedlając i syntetycznie ujmując dorobek dawniejszych kanonistów, ujęty w Corpus Iuris Canonici. Kodeks z roku 1917 stanowił, że iudicium ecclesiasticum to tyle, co prawne rozpatrzenie (zbadanie zgodnie z procedurą, disceptatio) oraz rozstrzygnięcie – definitio- przez właściwy i prawidłowo obsadzony sąd kościelny sporu (lis, controversia) w przedmiocie podlegającym władzy jurysdykcyjnej (kompetencji sądowej) Kościoła (ius cognoscendi).

W aspekcie praktycznym, postępowanie polega na podejmowaniu przez sędziego i strony sekwencji czynności zgodnie z normami wysłowionymi w kanonicznym prawie procesowym. Kompleks tych czynności (oświadczeń woli, działań faktycznych, oświadczeń wiedzy) jest nakierowany na rzeczywiste, merytoryczne rozpoznanie spornego zagadnienia (istoty sprawy w sensie merytorycznym), władczego rozstrzygnięcia wątpliwości przez sąd dzięki przeprowadzonym dowodom (zatem zgodnie z prawną obiektywną, czy po prostu prawdą) oraz wydaniem opartego na zasadach sprawiedliwości wyroku.

Kluczowe w każdym postępowaniu jest dookreślenie wątpliwości w sprawie, czyli ustalenie przedmiotu sporu jak również przedłożenie przez strony materiału dowodowego, który daje wgląd w sprawę pozwalający na kompleksowe jej ujęcie przez pryzmat istoty sporu. Dowody podlegają krytycznej ocenie, zgodnie z prawem dowodowym, zasadami logiki (poprawnych wnioskowań), wiedzy i doświadczenia życiowego sędziego. Wyniki postępowania dowodowego oraz wewnętrzne przekonanie orzekającego w danej sprawie prowadzi do rozstrzygnięcia wątpliwości, a zatem sformułowania sentencji wyroku i jej uzasadnienia.

Ratio legis unormowania procesów kościelnych jest służenie sprawiedliwości (iustitia), słuszności kanonicznej (aequitas canonica) oraz prawdzie (veritas). Ma to kluczowe znaczenie przy interpretacji i stosowaniu poszczególnych kanonów, gwarantując tym samym ochronę prawa kościelnego, a tym samym dobra wspólnego i zbawienia dusz.

Kościół
Prezenty na Chrzest od Chrzestnego

Rodzice Chrzestni to niezwykle ważne osoby w życiu małego dziecka. To oni są dla niego oparciem nie tylko w dniu Chrztu Świętego, ale także później. Ich rola często okazuje się nieoceniona, dzięki czemu rodzicom jest o wiele lżej, a samemu dziecku łatwiej. Rola Ojca Chrzestnego zaczyna się już na etapie …

Kościół
33-dniowe rekolekcje, które są w stanie odmienić nasze życie.

Dobrze przeżyte rekolekcje potrafią mieć naprawdę niesamowity wpływ na nasze życie. Jest to dla nas szansa na zbliżenie się do Boga, pogłębienie swojej wiary i umocnienie ducha. Nic, więc dziwnego, że tak wielu katolików pragnie uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Jeżeli poszukujemy rekolekcji, dzięki, którym będziemy mogli doświadczyć wielu owoców …

Kościół
Kardynał Sarah – książki pisane ręką Boga!

Książki napisane przez kardynała Saraha są bogate w przydatne treści dla wielu ludzi na całym świecie. Odkryjmy dzisiaj jeszcze raz na nowo o z bliska ich pisarskie bogactwo, treść natchnioną niewidzialną Ręką bogactwo. Kardynał Sarah – kim jest ten człowiek krótkie i bliższe odsłonięcie, przedstawienie postaci Robert Sarach to rzymskokatolicki …